Rez stromov

Existuje mnoho druhov rezov vykonávaných na stromoch, my realizujeme všetky.

Predpokladom správneho ošetrenia stromu je v prvom rade správna identifikácia rizík a návrh opatrení na ich elimináciu. Našou zárukou odbornej práce sú akreditovaní arboristi, ktorí svojím certifikátom preukazujú dokonalú znalosť všetkých oblastí arboristiky.

V ponuke zásahov na stromoch máme kompletnú ponuku rezov vykonávaných na stromoch.

Výchovný rez

Bezprostredne pri správnom založení výsadby by mal byť prevedený výchovný rez. Počas pestovania výsadbového materiálu v škôlkach dochádza k častým úpravám drevín, aby sa urýchlil rast dreviny a aby ju bolo možné v krátkej dobe predať ako zapestovaný strom. Takto pripravený strom však často nespĺňa predpoklady kvalitného výsadbového materiálu a do budúcna prináša zvýšené náklady spojené so starostlivosťou počas doby jeho životnosti.

Prevedením kvalitného výchovného rezu je možné odstrániť rastové defekty a šetriť tak rozpočtom určeným na rez v dospelom veku dreviny. Výkon výchovných rezov je možné previesť aj na starších drevinách. Z našej praxe vieme, že je možné takto upravovať dreviny cca do 15-tich rokov. Pravidelnosť tohto typu rezu odporúčame v intervale každých päť rokov od výsadby po dosiahnutie obdobia dospelosti.

Bezpečnostný rez

Na stromoch prevádzame kombináciu zdravotného a  bezpečnostného rezu. Primárnym cieľom bezpečnostného rezu je udržať drevinu bezpečnú počas celého života. Sekundárnym cieľom je kontrola dreviny počas prevádzania týchto opatrení, čím sa minimalizuje riziko ohrozenia priestoru, v ktorom drevina rastie. Z vlastných skúseností odporúčame vykonávať tieto rezy každých päť rokov. Za uvedené obdobie sa drevina za štandardných podmienok a pravidelným výkonom rezov nestáva nebezpečnou. 

Zdravotný rez

Na stromoch vykonávame kombináciu zdravotného a bezpečnostného rezu. Zdravotným rezom sa zameriavame na odstránenie rastových defektov, chorých a neperspektívnych častí drevín. Tak ako pri ostatných rezoch odporúčame výkon tohto opatrenia pravidelne raz za päť rokov. 

Redukčný rez 

Tento druh rezu vykonávame v závislosti od miestnych podmienok: poškodenie dreviny, presychanie, zasahovanie do stavby, atď. Aplikácia tohto opatrenia je individuálna a nedá sa chápať ako všeobecné ošetrenie. 

Často sa stretávame s týmto nesprávne aplikovaným rezom. Jeho interpretácia na drevinách ako prevencia bezpečnosti dreviny sa nezlučuje s modernou arboristikou ani so štandardným ošetrovaním drevín. 

Špeciálne rezy: Hlavový, Zosadzovací, Presvetľovací, Palmetový, Tvarovací , Opravný

Ide o rezy drevín vedúce k ich neštandardnému rastu. Existujú rôzne typy týchto rezov, ich úlohou je tvarovanie dreviny do cieľového (neprirodzeného) tvaru. Dôležitá je pravidelnosť týchto rezov, ich prípadné zanedbanie vedie k prerasteniu dreviny, pričom následné znovu zavedenie rezu zvyčajne neprináša požadovaný estetický a funkčný výsledok a vedie k stresovaniu dreviny a vzniku defektov. 

Starostlivosť o staré a chránené stromy

Prírode blízke ošetrovanie stromov je zvláštnou kategóriou starostlivosti. Súčasné moderné arboristické prístupy čoraz intenzívnejšie poukazujú na dôležitosť ekológie pri ošetrovaní chránených stromov. Strom sa počas života stáva vzácnym biotopom na mieste kde rastie. Svojou existenciou tvorí príbytok a potravu nespočetnému množstvu organizmov (netopiere, vtáky, bezstavovce, drobné cicavce atď.). Moderná arboristika navrhuje opatrenia podporujúce tvorbu a zachovanie takýchto biotopov. Korunkové rezy, ponechávanie dutín bez zastrešenia, ponechanie odumretého dreva, nekonzervovanie rán, inštalácia bezpečnostných väzieb sú len časťou vykonávaných opatrení.

Akreditácia

Partneri

Kontakt

Tree Care, s.r.o.

Lipová 64/1
Piešťany 921 01

Tel.: +421 904 385 430
E-mail: